Wnioski z analizy propozycji ugodowych banków

W chwili obecnej pomimo szumnych zapowiedzi jedynie dwa banki oferują ugody frankowiczom. Bank Millennium proponuje ugody na dość szeroką skalę zarówno w ramach postępowań sadowych jak i na drodze pozasądowej z wolnej ręki. Bank PKO BP według naszej wiedzy proponuje ugody wybiórczo tylko w ramach toczonych postępowań sądowych, informując jednocześnie pozostałych kredytobiorców, którzy zgłaszają reklamacje, że prace nad ugodami trwają i zostaną wdrożone na koniec września.

Analizowane przez nas propozycje ugód opierają się co do zasady na własnych interpretacjach banków dotyczących grudniowej propozycji Przewodniczącego KNF w zakresie kursu sprawiedliwego i rekalkulacji kredytu na kredyt złotówkowy oprocentowany według stawki zmiennej WIBOR. Wariantów jest dużo, zakładają zmniejszenie marży na dalszy okres kredytowania lub stałą stopę procentową przez 5 lat przy zmniejszeniu salda lub nawet wypłacie w gotówce części korzyści wynikającej ze zmniejszenia salda w związku z rekalkulacją kredytu walutowego według stawki WIBOR w złotówkach.

Wspomniana rekalkulacja jest największym problemem ponieważ banki podchodzą do założeń wyliczenia korzyści kredytobiorcy bardzo uznaniowo. Spotkaliśmy się z podwyższaniem marży dla hipotetycznego kredytu złotówkowego, co jest kuriozum, bo historycznie kredyty w złotówkach miały niższe marże niż kredyty w walucie, które były traktowane przez banki jaki produkt premium dla najlepszych klientów. Kolejna uznaniowa kwestia to dokapitalizowywanie, czyli podwyższanie salda zadłużenia w kredycie o niedopłaty w stosunku do dziś przygotowanej rekalkulacji kredytu. Arbitralne podejście interpretacyjne Banku wskazuje, że Bank nadal podchodzi do tej sprawy jak tylko do korekty błędu w przygotowaniu harmonogramu spłaty kredytu a nie ugody w związku z celowym stosowaniem przez Bank niedozwolonych klauzul abuzywnych z poszkodowaniem konsumentów. W naszej ocenie podstawą jakichkolwiek negocjacji ugody powinny być rzetelne wyliczenia opierające się na braku manipulacji marżą i saldem zadłużenia wskazanych powyżej. W analizowanych przez nas propozycjach ugodowych korzyści dla kredytobiorców wynikające z ugody były zaniżane średnio o 30% w stosunku do rzetelnie skalkulowanego kursu sprawiedliwego.

Przez cały czas czekamy na finał prac PKO BP nad programem ugód frankowych. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że bank już komunikuje wariant bazowy ugód oparty o zamianę na kredyt złotówkowy ze stałą stopą procentową w ciągu kolejnych 5 lat. Wszystko oczywiście będzie zależało od zaproponowanego poziomu stałego oprocentowania, ale mamy wątpliwości czy to oprocentowanie nie zostanie sztucznie zawyżone w stosunku do stawek z rynku międzybankowego w celu zrekompensowania bankowi części strat związanych z ugodami.

W obu opisanych wyżej przypadkach zalecamy kredytobiorcom czujność i skonsultowanie propozycji ugodowych ze specjalistami w celu ich oceny. Prosimy pamiętać, że w przypadku podpisania ugody kredytobiorca świadomie zaakceptuje naprawienie wadliwej umowy kredytowej i zamknie sobie drogę do dochodzenia roszczeń związanych z unieważnieniem umowy kredytowej zwierającej niedozwolone postanowienia umowne.
Pko Bp Kontra Frankowicze - Kredyty I Kancelarie Frankowe