Czy chcesz w końcu uwolnić się od długów?  Najczętsze pytania

  Podstawowe informacje na temat upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka bez tajemnic.

  Upadłość konsumencka umożliwia niewypłacalnym konsumentom, czyli osobom fizycznym niebędącym w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy, przeprowadzić procedurę oddłużenie, które może polegać na:
  a) zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika.
  b) umorzeniu części lub całości długów.

  Poza oddłużeniem i umorzeniem zobowiązań, także tych wobec ZUS i US, już po wszczęciu postępowania odzyskasz spokój ducha dzięki:
  a) wstrzymaniu postępowań windykacyjnych.
  b) wstrzymaniu naliczania odsetek od długu.
  c) zawieszaniu lub nawet umorzeniu egzekucji komorniczych.
  d) zawieszeniu postępowań sądowych.

  Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w tym poszerzyła krąg beneficjentów upadłości konsumenckiej o jednoosobowe indywidulane działalności gospodarcze. Zdolności upadłościowej konsumenckiej nadal nie mają wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki (jawnej, komplementariusze spółki komandytowej) bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólnicy spółki partnerskiej oraz łącznie małżeństwa. W tym ostatnim przypadku wniosek może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia inne kryteria.

  Obecnie, zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Wsparcie profesjonalnego prawnika z kancelarii restrukturyzacyjnej to koszty w granicach 5.000 zł – 10.000 zł. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej Fundacji na zasadach zdecydowanie bardziej korzystnych.

  Osoba fizyczna może uzyskać oddłużenia w ramach procedury tylko, gdy spełni określone warunki upadłości konsumenckiej:
  a) niewypłacalność – konsument musi być niewypłacalny, czyli utracić zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych.
  b) niezawiniona niewypłacalność – sytuacja finansowa dłużnika nie może być spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem, choć ostatnia nowelizacja ustawy złagodziła ten arbitralny warunek.
  c) brak wcześniejszych postępowań – sąd oddali wniosek o upadłość, gdy osoba fizyczna występowała w ciągu ostatnich dziesięciu lat o procedurę upadłościową.

  Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały majątek upadłego staje się masą upadłości pod zarządem syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym. Od tego momentu upadły nie może bez zgody syndyka samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem. Upadły jest także zobowiązany wydać syndykowi cały swój majątek wraz z całą dokumentacją.

  Czas trwania postępowania różni się dla każdego postępowania o upadłość konsumencką i zależy od poziomu jego skomplikowania oraz obciążenia sądów. Najważniejszą kwestią jest posiadany przez upadłego majątek. W przypadku braku majątku można uznać, że przy niewystąpieniu innych przeszkód postępowanie powinno trwać około 6 miesięcy. W przypadku posiadania znacznych składników majątkowych będą one podlegały likwidacji dokonywanej przez syndyka tj. spieniężenia tego majątku celem uzyskania pieniędzy na zaspokojenie wierzycieli w części lub w całości. Wówczas postępowanie może trwać rok lub dłużej. 

  Ostatnia nowelizacja upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 24 marca 2020, wprowadziła szereg udogodnień dla konsumentów:
  a) osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi już podawać powodów niewypłacalności.
  b) osoba zadłużona zyskała możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z wierzycielem.
  c) upadłość ogłosić mogą także osoby, które doprowadziły do zadłużenia z premedytacją, jednak w ich przypadku zachodzi konieczność spłaty zobowiązania od min. 36 miesięcy do 7 lat.
  d) wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.